« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:vrijdag 22 april 2022 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Annelies Hoftijzer (asiel)
Prijs:€ 420,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 210,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van Der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
 1. Binnen het bestuursprocesrecht zijn relevante ontwikkelingen gaande. Zo wordt het voor de IND lastiger om het bezwaar kennelijk ongegrond te verklaren (schending van de hoorplicht) indien door de vreemdeling in de bestuurlijke fase goed is beargumenteerd waarom de te maken individuele belangenafweging in zijn voordeel dient uit te vallen en wat de persoonlijke en bijzondere individuele omstandigheden zijn op grond waarvan de vreemdeling gehoord moet worden. Daarnaast is er op 7 juli 2021 door de staatsraden advocaat-generaal aan de Afdeling bestuursrechtspraak een uitgebreide conclusie geschreven waarin aanbevelingen staan opgenomen die zien op aanpassing door de bestuursrechter van de rechterlijke evenredigheidstoets naar EU voorbeeld, de drietraps-evenredigheidstoets. We bekijken de relevantie ervan voor het vreemdelingenrecht. De grote kamer van de Afdeling zal naar verwachting later dit jaar uitspraak doen. En is er in de nasleep van de kinderopvantoeslagenkwestie sprake van een waarneembare verandering bij de rechtbanken om ‘de menselijke maat’ meer toe te passen?
 2. In het Chávez-leerstuk komt steeds de laatste jurisprudentie aan bod, waaronder de drie teleurstellende Afdelingsuitspraken van 16 april 2021. We kijken naar het aan te dragen bewijs van de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie in het algemeen en hoe de IND te werk gaat bij een Chavez stief-ouder in het bijzonder - waar de bewijslat klaarblijkelijk nog hoger komt te liggen, volgens de IND. En waar blijft ondertussen de door het Hof voorgeschreven toets aan het hogere belang van het kind? En wat is de stand van zaken bij een facilitair inreisvisum? Wat gebeurt er met de Chavez-ouder als het Nederlandse kind 18 jaar wordt? Kun je overstappen naar een andere verblijfsstatus? Ook de identiteit/nationaliteitseis bij Chavez-zaken komt aan bod, evenals de situatie wanneer er al een verblijfsrecht in een andere lidstaat is. We passen dit cursusonderdeel constant aan de laatste ontwikkelingen aan.
 3. Gezinshereniging: van de Gezinsherenigingsrichtlijn (Ri 2003/86) worden de verschillende toelatingsvoorwaarden kort besproken aan de hand van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel: wat toets je eigenlijk aan wat? De nadruk ligt momenteel op de belangrijke verruiming van het middelenvereiste in de HvJEU arresten Bajratari en X. We bespreken de mogelijke praktische toepassing van deze interessante arresten voor de praktijk. Aansluitend worden steeds de dan recente art. 8 EVRM arresten van het EHRM kort besproken.
 4. Verblijfsgaten: hoe verhouden ze zich eigenlijk tot de EU richtlijnen en hoe kun je ze proberen te voorkomen? Denk aan een Chavez-ouder van een Nederlands kind dat intussen 18 jaar oud is geworden, is er recht op voortgezet verblijf? Wat is de plaats van art. 8 EVRM (ambtshalve) hierbij?
 5. De wijzigingen in het vreemdelingenrecht volgen elkaar in rap tempo op. We houden belangrijke ontwikkelingen goed bij en passen daar ons cursusprogramma op aan. Daarbij hebben we oog voor de praktische toepassing van de nieuwe jurisprudentie en regelgeving op verschillende niveaus in de dagelijkse praktijk.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
 2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
 3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
 4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
 8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.