« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:27 november 2020 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Sanderijn Wierink (asiel)
Prijs:€ 370,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 185,-
Deelnemers:maximaal 17 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
 1. In Chávez-zaken past de IND met het beleid van WBV 2018/4 het arrest Chávez-Vilchez intussen veel strenger toe. We bespreken de recent gevormde jurisprudentie inzake het paspoortvereiste en de restrictieve IND-visie op de vraag naar de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie. We bespreken voorts de situatie dat het Nederlandse kind nog niet geboren is, alsook de Chávez-aanvraag van een volwassen Unieburger die in bijzondere mate afhankelijk is van het verzorgende derdelander-familielid en waarover zich interessante jurisprudentie vormt. En wat te doen met de zogenaamde 'voorkinderen' van de Chávez-ouder, in Nederland of in het buitenland woonachtig? En wat te doen als de vreemdeling nog een verblijfsstatus in een andere EU lidstaat heeft? We kijken voorts naar de vraag welke verblijfsstatus volgt na Chávez, nu de IND stelt dat er geen naturalisatie, duurzaam verblijfsrecht of een vtv onbepaalde tijd kan volgen op een Chávez-status.
  We passen dit cursusonderdeel constant aan de laatste ontwikkelingen aan.
 2. Van Ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de recente jurisprudentie inzake de verblijfsvoorwaarden in het licht van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De voorwaarden van het wettelijk mvv vereiste en de minimum leeftijdseis, alsook de recente arresten van het HvJEU inzake de verruiming van de middeleneis (2004/38 en 2003/109) worden besproken. We besteden hierbij aandacht aan het relevante verschil tussen de Unierechtelijke evenredigheidstoets (doel-middel) en de toets aan de bijzondere omstandigheden 4:84 Awb (doel-gevolg).
 3. Op 6 juni 2018 stelde de Afdeling in drie samengevoegde zaken die betrekking hebben op openbare orde problematiek en de vraag naar de juiste toetsingskaders (nationale glijdende schaal of de Europese bedreigingstoets) een aantal pre-judiciële vragen aan het HVJEU. Het Hof deed op 12 december 2019 uitspraak. De uitspraken hebben -kort gezegd- tot gevolg dat de nationale glijdende schaal als toetsingskader kan blijven bestaan, maar dat er wel extra waarborgen aan dienen te worden toegevoegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan art. 8 EVRM- elementen die in het licht van de Ri betrokken dienen te worden. We bespreken de stand van zaken.
 4. Het onderwerp intrekking verblijfsvergunning wegens onjuiste gegevens / fraude komt eveneens aan bod. Het arrest Y.Z. ea HvJEU van 14 maart 2019 en de daarop volgende uitspraak van de Afdeling van 16 juli 2019 over de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en fraude worden uitgebreid besproken. Recent deed de Afdeling een uitspraak over intrekking vtv wegens fraude en ook die uitspraak van 12 december 2019 wordt besproken.
 5. Nederlanderschap, de recente ontwikkelingen worden op hoofdlijnen besproken.
 6. Last minute ontwikkelingen worden uiteraard gesignaleerd en kort besproken en afhankelijk van de relevantie worden ze in de volgende actualiteitencursus ingevlochten.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten in beleid en wet- en regelgeving? een blik op de toekomst vanuit EU en nationaal persepctief;
 2. Een overzicht van recente ontwikkelingen in beleid, jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling, waaronder de toetsing in asielzaken door de rechter, opschortende werking in (hoger) beroep in asielzaken. Vervolgens zullen we meer inzoomen op een aantal onderwerpen binnen het asielrecht, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 3. De jurisprudentie inzake de Dublin III-verordening is nog altijd in beweging en we zullen de laatste stand van zaken doornemen. We zullen de meest actuele stand van zaken bespreken en daarbij aandacht besteden aan specifieke landen als Griekenland en Italië. De laatste arresten van het Hof van Justitie komen aan bod en de prejudiciële vragen die momenteel voorliggen. Als er tijd voor en behoefte aan is, kunnen we aandacht besteden aan de recente wijzigingen voor vreemdelingenbewaring van Dublin claimanten;
 4. Tijdens de cursus zal voorts aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie. De Afdeling heeft in de afgelopen maanden een aantal uitspraken gedaan op onderwerpen waar we op gewacht hebben, zoals de Turkse Gülen-zaken, verwesterde vrouwen, procesbelang bij het inreisverbod;
 5. Intrekking van het verblijfsrecht asiel op openbare orde gronden zal aan bod komen tijdens de cursus, waarbij we onder andere de laatste jurisprudentie en werkinstructie openbare orde bespreken;
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden zoals het vlak voor zitting intrekken van een besluit;
 8. Uiteraard zullen we ingaan op last minute actualiteiten die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zeven PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.