« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:27 november 2020 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Sanderijn Wierink (asiel)
Prijs:€ 370,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 185,-
Deelnemers:maximaal 17 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
 1. De actuele Covid-19 heeft een grote invloed op onder andere de toegang (visa kort verblijf en mvv) tot Nederland vanuit landen met de entry-ban, de uitzonderingen, de toegang voor vreemdelingen met een langeafstandrelatie, de aangepaste middeleneis bij de mvv en vtv vanwege Covid-19 en de meldplicht, de IND loketafhandeling, uitreiking documenten etc.
 2. In het Chávez-leerstuk komt steeds de laatste jurisprudentie aan bod mbt oa WBV 2018/4 en het bewijs van de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie en het omdraaien van de bewijslast van de vreemdeling naar de IND zodra aan de stelplicht wordt voldaan. Ook de identiteit/nationaliteitseis komt aan bod, evenals de prangende vraag: welk verblijfsrecht is er na Chavez? Er is in dat verband een nieuwe WI 2020/10 inzake het recht van de Europese Unie die enigszins duidelijk maakt hoe de IND hier tegenaan kijkt.
  We passen dit cursusonderdeel constant aan de laatste ontwikkelingen aan.
 3. Van de Gezinsherenigingsrichtlijn (Ri 2003/86) worden de verschillende toelatingsvoorwaarden besproken aan de hand van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De nadruk ligt momenteel op de verruiming van het middelenvereiste in de HvJEU arresten Bajratari en X. We bespreken de praktische toepassing van deze interessante arresten voor de praktijk.
 4. Begin september 2020 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de openbare orde zaken na de HvJEU arresten E.P, V.G. en G.S. van 12-12-2019. In het eigen persbericht stelt de Afdeling dat de staatssecretaris in zaken op grond van deze richtlijnen (Schengengrenscode en Gezinsherenigingsrichtlijn) niet hoeft te onderbouwen dat de vreemdeling nog steeds een daadwerkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de samenleving. Wel moet zij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel. In zaken over de Gri moet zij ook een individuele beoordeling verrichten. We bespreken het art. 17 Gri toetsingskader en de daarbij te betrekken art. 8 EVRM elementen.
 5. De wijzigingen in het vreemdelingenrecht volgen elkaar in rap tempo op. We houden belangrijke ontwikkelingen goed bij en passen daar ons cursusprogramma op aan. Daarbij hebben we oog voor de praktische toepassing van de nieuwe jurisprudentie en regelgeving op verschillende niveaus in de dagelijkse praktijk.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
 2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
 3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
 4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
 8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zeven PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.