« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:8 november 2019 inloop 8.30 uur, aanvang cursus 9.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:4 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 7 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Sanderijn Wierink (asiel)
Prijs:€ 430,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor resp. € 245,- en € 185,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
In onze actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht word je in vier netto lesuren in kort bestek bijgepraat over de volgende onderwerpen:
 1. De discretionaire bevoegdheid verschuift naar de Hoofddirecteur van de IND. Wat zijn de gevolgen hiervan?
 2. Het HvJEU arrest Chávez-Vilchez van 10 mei 2017 heeft een grote impact op het reguliere vreemdelingenrecht. Er wordt veel aandacht besteed aan uiteenlopende actuele ontwikkelingen in de IND-beslispraktijk naar aanleiding van de laatste beleidswijziging van de IND in WBV 2018/4. Hoe onderbouw je die daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie? En wat te doen met zwangere vrouwen? En als een Nederlands kind bijna 18 jaar oud is? Kan Chávez ook bij een volwassen Unieburger? Welke status komt na het Chávez-document? En wat als de openbare orde in het geding is? Hoe werkt de declaratoire status van art. 20 VWEU?
 3. Van Ri 2003/86, de gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we ontwikkelingen met betrekking tot de middeleneis, de verregaande gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en de recente HvJEU uitspraken van 7 november 2018 in de zaken C. & A. en K. inzake het examen inburgering als voorwaarde voor de VTV voortgezet verblijf. Met betrekking tot de minimumleeftijdseis van 21 oordeelde de rechtbank Haarlem op 27-12-2018 dat de IND niet zonder nader onderzoek die eis mag stellen, nu beide echtgenoten onder 21 zijn, zij tijdens meerderjarigheid gehuwd zijn en er een kind geboren is. Een automatische afwijzing is in strijd met art. 17 Ri.
 4. Aan het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel dat in uitspraken van het HvJEU een centrale rol speelt, wordt apart aandacht besteed. Hoe werkt dat beginsel en wat voer je in lopende zaken hierover aan?
 5. Met betrekking tot de openbare orde wordt het spanningsveld tussen het nationale toetsingskader – ‘de glijdende schaal’ - en de Europese bedreigingstoets besproken. De toetsingskaders worden door elkaar gebruikt en dat roept vragen op. De Afdeling heeft op 6 juni 2018 in een drietal zaken (beëindiging rechtmatig verblijf in vrije termijn, weigering mvv en intrekking vtv) pre-judiciële vragen aan het HvJEU gesteld over de vraag welk toetsingskader van toepassing is als de openbare orde in het geding is (de lichte of zware motiveringsplicht?).
 6. Wat betekent het arrest Ouhrami voor het al dan niet rechtmatige verblijf van een vreemdeling met een zwaar inreisverbod die een reguliere verblijfsvergunning aanvraagt? Op 5 december 2018 oordeelde de Afdeling dat het in strijd is met de Tri om aan een inreisverbod het gevolg te verbinden dat het verblijf voorafgaand aan de terugkeer onrechtmatig wordt. Een vreemdeling kan dus niet als gevolg van nationaal recht geen rechtmatig verblijf hebben enkel omdat tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd. De afdeling laat art. 66 a lid 6 en 7 Vw buiten toepassing.
 7. Tenslotte kunnen we last-minute andere actuele onderwerpen selecteren.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist elk halfjaar een inhoudelijk gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten in beleid en wet- en regelgeving? een blik op de toekomst vanuit EU en nationaal persepctief;
 2. Een overzicht van recente ontwikkelingen in beleid, jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling, waaronder de toetsing in asielzaken door de rechter, opschortende werking in (hoger) beroep in asielzaken. Vervolgens zullen we meer inzoomen op een aantal onderwerpen binnen het asielrecht, waaronder de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 3. De jurisprudentie inzake de Dublin III-verordening is nog altijd in beweging en we zullen de laatste stand van zaken doornemen. We zullen de meest actuele stand van zaken bespreken en daarbij aandacht besteden aan specifieke landen als Griekenland en Italië. De laatste arresten van het Hof van Justitie komen aan bod en de prejudiciële vragen die momenteel voorliggen. Als er tijd voor en behoefte aan is, kunnen we aandacht besteden aan de recente wijzigingen voor vreemdelingenbewaring van Dublin claimanten;
 4. Tijdens de cursus zal voorts aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie. De Afdeling heeft in de afgelopen maanden een aantal uitspraken gedaan op onderwerpen waar we op gewacht hebben, zoals de Turkse Gülen-zaken, verwesterde vrouwen, procesbelang bij het inreisverbod;
 5. Intrekking van het verblijfsrecht asiel op openbare orde gronden zal aan bod komen tijdens de cursus, waarbij we onder andere de laatste jurisprudentie en werkinstructie openbare orde bespreken;
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden zoals het vlak voor zitting intrekken van een besluit;
 8. Uiteraard zullen we ingaan op last minute actualiteiten die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »

Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.