« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:vrijdag 7 december 2018 inloop 9.00 uur, aanvang cursus 9.30 uur, einde 17.00 uur, inclusief driemaal een half uur pauze
Punten:2x 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Sanderijn Wierink (asiel)
Prijs:€ 370,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 185,-
Deelnemers:maximaal 30 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Arnhem, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde. Hierin word je in drie uur bijgepraat over de volgende onderwerpen:
 1. Op 6 februari 2018 bracht de acvz een ongevraagd advies uit met als titel 'Gewogen gevaar'. De acvz zet de steeds verder aangescherpte glijdende schaal af tegen de Europese openbare orde toets en wijst op de grote en relevante verschillen tussen het Europese en nationale openbare orde beleid. Uit de uitspraken van het HvJEU en de Afdelingsuitspraak van 4 juli 2017 volgt dat op de gebieden die door het Europese recht beheerst worden, de Europese openbare orde toets bij verblijfsbeeindiging van toepassing is.
 2. Op 6 juni 2018 heeft de Afdeling in een drietal zaken (visum, mvv en intrekking vtv) prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over de Schengengrenscode en over de Gezinsherenigingsrichtlijn. De zaken gaan over vreemdelingen die volgens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een gevaar voor de openbare orde zouden vormen. De Afdeling wil van het Hof weten hoe bepalingen over de openbare orde in die richtlijnen moeten worden uitgelegd.
 3. Over het arrest Chavez-Vilchez (HvJEU 10-5-2017) en de toepassing ervan in de rechtspraktijk, valt uiteraard veel te vertellen. Het faciliterend inreisvisum als de vreemdeling nog niet in Nederland verblijft, met welke documenten onderbouw je de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie? Wat als het Nederlandse kind nog niet geboren is? En recent heeft het HvJEU aandacht geschonken aan de situatie van de volwassen afhankelijke Unieburger in het arrest K. en A. van 8 mei 2018. Een andere belangrijke vraag is hoe om te gaan met reeds in Nederland verblijvende minderjarige niet-Nederlandse kinderen van de ouder die een Chavez verblijfsrecht krijgt. Ook wordt aandacht besteed aan de samenloop van een Chavez aanvraag met strafbare feiten.
 4. Lidstaten mogen zelf bepalen of zij het homohuwelijk toestaan of niet. Zij mogen echter niet een Unieburger beletten om het vrij verkeer uit te oefenen door aan de elders gehuwde echtgenoot van hetzelfde geslacht een verblijfsvergunning te weigeren. Dit heeft het Europees Hof van Justitie op 5 juni 2018 geoordeeld.
 5. Tijdens de cursus wordt voorts aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Gezinsherenigingsrichtlijn, die zien op de middeleneis en het bijbehorende duurzaamheidsvereiste. Ook de intrekking van de vergunning wegens fraude zal besproken worden.
 6. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot art. 8 EVRM en het belang van kind komen uiteraard ook ter sprake.
 7. Tenslotte selecteren we last-minute andere actuele onderwerpen.
Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van 3 uur ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. Welke ontwikkelingen kunnen we in de nabije toekomst verwachten met betrekking tot de instroom van asielzoekers, het huidige AA-systeem en het kabinetsbeleid?;
 2. Na een overzicht van recente ontwikkelingen in beleid, jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling zullen we meer inzoomen op een aantal grotere onderwerpen binnen het asielrecht. We zullen de laatste stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s bespreken. Inmiddels is de nieuwe werkinstructie horen en beslissen in werking getreden. Hoe pakt dit uit in de dagelijkse praktijk?;
 3. De jurisprudentie inzake de Dublin verordening is nog altijd in beweging. We zullen de meest actuele stand van zaken doornemen en daarbij aandacht besteden aan recente ontwikkelingen in de landen Griekenland, Italië, Polen en Hongarije. Naast de prejudiciële vragen die momenteel voorliggen bij het Hof van Justitie zullen we ook de laatste jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbank doornemen. Hoe staat het nu met toepassing van artikel 4:6 van de Awb in Dublin zaken? Als er tijd voor is en behoefte aan is, kunnen we hier aandacht besteden aan het specifieke onderwerp vreemdelingenbewaring van Dublin claimanten;
 4. Tijdens de cursus zal voorts aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie, waaronder de laatste jurisprudentie van de Afdeling over de veilige landen van herkomst en de veilige derde landen;
 5. Op het gebied van medische aspecten zijn veel ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 6. Tot slot zal een varia aan onderwerpen geclusterd worden waarin naast onder andere het intrekken van asielvergunningen algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen besproken worden die niet uitsluitend asiel gerelateerd zijn en soms ook het reguliere vreemdelingenrecht raken, zoals het vlak voor zitting intrekken van een besluit en de laatste stand van zaken over artikelen 4:6 van de Awb en 4:84 van de Awb;
 7. Uiteraard zullen we ingaan op last minute actualiteiten die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »

Contact:

t: +31 (0) 343 410 329
f: +31 (0) 343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.