« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:17 mei 2024 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mr Wil Eikelboom (asiel)
Prijs:€ 528,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- of middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 264,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
Ook in deze zomer 2023 zijn er vele belangrijke uitspraken gedaan in het reguliere vreemdelingenrecht. In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht zijn voor dit najaar de volgende onderwerpen uitgekozen:
 1. Intrekking van de reguliere verblijfsvergunning om redenen van 1. verplaatsing hoofdverblijf en 2. schending openbare orde, in het bijzonder in situaties waar TBS is opgelegd.
 2. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de 8 EVRM jurisprudentie bij rechtbanken en Afdeling te signaleren met betrekking tot het verblijf van/bij meerderjarige kinderen en het jongvolwassenenbeleid (onterechte aanscherping IND). We kijken ook naar de recente uitspraken waarbij het gaat om ‘more than emotional ties’ en beschermenswaardig gezinsleven. Er is geregeld sprake van een motiveringsgebrek ten aanzien van de wijze waarop de belangen afgewogen worden. Onduidelijk is hoe zwaar de elementen door de Stas gewogen worden en ook worden door de Stas regelmatig niet alle belangen bij de beoordeling betrokken.
 3. Bij de Gezinsherenigingsrichtlijn kijken we naar de diverse voorwaarden, waaronder het onderbouwen van de duurzame en exclusieve relatie volgens de IND, nu recent door de Afdeling is geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag is om een simultaan gehoor af te nemen. Ook is er door het EHRM op 4 juli 2023 (B.F. ea v Zwitserland) een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot het middelenvereiste en de inspanningen van de vreemdeling en de te maken ‘fair balance’. Daarbij kijken we ook naar overlappende toetsingskaders.
 4. Bij de Chávez-Vilchez aanvragen kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen, waaronder doortoetsen aan art. 8 EVRM en we kijken naar de situatie dat de vreemdeling reeds een verblijfsrecht in een andere lidstaat heeft, dan wel zou kunnen hebben. Hoe verhoudt zich dat tot het belang van het minderjarige Nederlandse kind?
 5. Verblijfsgaten langer dan 4 weken bij verlenging verblijfsvergunning en bij verzoek om naturalisatie tot Nederlander.
 6. We bespreken de recent verschenen werkinstructie van de IND die ziet op niet tijdig beslissen en dwangsommen.
Tijdens de 4-uurscursus wordt daarnaast ook speciale aandacht besteed aan de EU Langdurig ingezeten derdelander richtlijn (2003/109).
Tenslotte wordt tijdens de actualiteitencursus altijd ruimte geboden voor de allernieuwste ontwikkelingen en uitspraken die gaandeweg het najaar worden gedaan. Het vreemdelingenrecht is immers altijd in ontwikkeling en aan continue wijzigingen onderhevig. Een actieve inbreng van de cursisten wordt op prijs gesteld.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
 2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
 3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
 4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
 8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zeven PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.