« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:vrijdag 10 november 2023 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief verschillende pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mr Wil Eikelboom (asiel)
Prijs:€ 462,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 231,-
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van Der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde.
In het voorjaar van 2023 staat de volgende inhoud op het programma:
 1. We kijken dieper naar de eerste zichtbare gevolgen van de evenredigheidstoets van art. 3:4 lid 2 Awb 'nieuwe stijl' (menselijke maat). De Afdeling vergadert over een 16 tal vreemdelingenrechtelijke onderwerpen en zegt toe meer oog te zullen gaan hebben voor individuele rechtsbescherming. Ook binnen de IND wordt in overleg met afgevaardigden uit de advocatuur regelmatig over knelpunten gesproken, zowel voor wat betreft de materiele kant ervan, alsook de wijze van uitvoering;
 2. Art. 8 EVRM kent sinds de uitspraak van 13 juli 2022 een nieuwe toets wanneer het gaat om de vraag naar de 'more than emotional ties': thans moet de IND altijd een art. 8 EVRM belangenafweging maken, deze toets sluit aan bij art. 17 Gri. Wat betekent dit in de praktijk en wat zien we ervan terug in de praktijk? Met betrekking tot het jongvolwassenenbeleid is er nu ineens sprake van een voor de vreemdeling nadelige wijziging in de vaste gedragslijn van de IND omdat nu ook art. 8 EVRM elementen worden tegengeworpen waar de Stas dat voorheen niet deed.
 3. Van ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de recente rechtbankuitspraak waarbij het examen inburgering buitenland in strijd is verklaard met artikel 14 EVRM, aangezien de ratio van het onderscheid tussen vreemdelingen afkomstig uit landen waar wel een examen inburgering buitenland moet worden afgelegd zich niet goed verhoudt tot vreemdelingen afkomstig uit landen waar geen voorwaarde tot het afleggen van het examen inburgering buitenland voor geldt. Ook kijken we naar de opvallende Afdelingsuitspraak waarbij het exclusiviteitsvereiste van art. 3.14 Vb in die situatie (gehuwd + partner) wordt losgelaten. En altijd kijken we naar relevante ontwikkelingen inzake het middelenvereiste (duurzaamheid/Khachab);
 4. We bespreken de allerlaatste ontwikkelingen in de Chávez-Vilchez rechtspraak, zoals het doortoetsen aan art. 8 EVRM, een Chavez-verblijfsrecht in geval van stiefouders, wat te doen bij een reeds bestaand verblijfsrecht in de andere lidstaat, de vraag naar de opvolgende verblijfstitels nadat de vreemdeling de Chavez-status verkreeg en wat is de situatie als het minderjarige kind 18 jaar wordt?
In de 4 uur cursus komt het onderwerp Visum kort verblijf daar nog bij. Daarbij kijken we naar de problematiek inzake (te) lange wachttijden, het horen in bezwaar ('oprechte intenties') en de werkhouding van VSF Global. En op 24 april jl kopte het NRC: 'Ministerie profileert bij visa-uitgifte', we bespreken de inhoud van dit zorgelijke onderwerp.

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
 1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
 2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
 3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
 4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
 5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
 6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
 7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
 8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.