« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht en Asielrecht

Datum:vrijdag 20 april 2018 inloop 9.00 uur, aanvang cursus 9.30 uur, einde 17.00 uur, inclusief driemaal een half uur pauze
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mw. mr Annelies Hoftijzer (asiel)
Prijs:€ 370,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 185,-
Deelnemers:maximaal 30 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde. Hoerin word je in drie uur bijgepraat over de volgende zeven onderwerpen:
1. Op 16 januari 2018 heeft het HvJEU in de zaak E. een oordeel gegeven over art. 25 lid 2 SUO en de verplichting tot interstatelijk overleg. Finland wilde een Nigeriaan, houder van een Spaanse verblijfsvergunning, naar Nigeria uitzetten wegens gevaar voor openbare orde (drugsdelicten) en hem daarbij een inreisverbod voor onbepaalde duur voor het gehele Schengengebied opleggen, samen met een SIS signalering. Over de vraag of daarbij de Spaanse verblijfsvergunning kon worden ingetrokken zocht Finland ex art. 25 lid 2 SUO contact met Spanje, maar er kwam geen antwoord. Wat te doen?
2. Op 6 februari 2018 bracht de acvz een ongevraagd advies uit met als titel 'Gewogen gevaar'. De acvz zet de steeds verder aangescherpte glijdende schaal af tegen de Europese openbare orde toets en wijst op de grote en relevante verschillen tussen het Europese en nationale openbare orde beleid. Uit de uitspraken van het HvJEU en de afdelingsuitspraak van 4 juli 2017 volgt dat op de gebieden die door het Europese recht beheerst worden, de Europese openbare orde toets bij verblijfsbeëindiging van toepassing is.
3. Daarnaast zal de cursus gaan over de pre-judiciële vragen die rechtbank zp Utrecht recent heeft gesteld aan het HvJEU met betrekking tot het visum kort verblijf en die zien op de bevoegdheidsverdeling en vertegenwoordiging neergelegd in bilaterale verdragen en de vraag naar het recht op effectieve rechtsbescherming ex art. 47 Handvest.
4. Over het arrest Chávez (HvJEU 10-5-2017) en de toepassing ervan in de rechtspraktijk, valt ook veel te vertellen: het faciliterend inreisvisum dat bij de Nederlandse vertegenwoordiging gevraagd kan worden, met welke stukken de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie kan worden onderbouwd, en hoe ziet de samenloop met openbare orde problemen eruit en andere actuele vragen.
5. Ook komen tijdens de cursus de belangrijkste wijzigingen in de gezinsherenigingsrichtlijn aan de orde. Ditmaal zien die wijzigingen op de middeleneis en het bijbehorende duurzaamheidsvereiste.
6. Ook zijn er belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de wijze van toetsen aan art. 8 EVRM en het belang van het kind te melden.
7. Tenslotte worden de recente ontwikkelingen bij het toetsingskader van de VTV discretionair/schrijnende gevallen besproken (stand van zaken lopende procedures bij mk Amsterdam).

Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van 3 uur ondermeer aandacht worden besteed aan:
1. Ontwikkelingen instroom en kabinetsbeleid
2. Beoordeling geloofwaardigheid bekeerlingen/afvalligen en LHBTI’s
3. Dublin
4. Landenbeleid en -jurisprudentie
5. Procedurele ontwikkelingen: verlengde AA-procedure en het vovo-criterium
6. Medisch: nationale ontwikkelingen m.b.t. arrest Paposhvili, bewijskracht en vergoeding iMMO-rapport, onafhankelijk deskundige in beroep
7. Varia: nieuw asielmotief in beroep, (ontbrekende) documenten, IND niet ter zitting, e.a.


De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen geldt voor eerstvolgende cursus, want maandelijks wijzigt geleidelijk de inhoud van de actualiteitencursus. Je moet er rekening mee houden dat de cursus na zes maanden op alle onderwerpen vernieuwd is. Je ontvangt één week voor de cursusdatum een digitale reader met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is nog geen erkende onderwijsinstelling. Ingevolge Art 4.4 lid 4 Verordening op de advocatuur mag je echter zelf beoordelen of de gevolgde cursus bijdraagt aan je vakbekwaamheid. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. De gehele cursus bedraagt 6 netto onderwijsuren op (post-)academisch niveau en wordt gegeven door deskundige docenten. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »

Contact:

t: +31 (0) 343 410 329
f: +31 (0) 343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, dan kunt je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.